آزمایشگاه فیزیک و شیمیفیزیک/ شیمیفیزیک/ شیمی
میکروسکوپبشر
الکتروسکوپمنبع گرما
زمان سنجتیغه آهن
استوانه مدرجتیغه منیزیم
آمپرسنجتیغه روی
دماسنجگیره فلزی
لامپLED یک ولتیزمان سنج
لوله شیشه ایمیکروسکوپ نوری
میله چوبی نازکسیم
باتری کتابیمنبع تغذیه
تیغه مسیلامپ 1.5 ولتی
تیغه آهنیمیله کربنی
باتری1.5 ولتیظرف شیشه ای(پتری)
لامپ ۳ ولتیوزنه گیر
کلید قطع و وصلشیشه ساعت
سیم مخصوص 0.5میلی متری لاکیتیغه و تیغک
آهن ربای کوچک قوی (نئودیمیوم)وزنه های مختلف
سیم رابطمتر
کره فلزی یکسان با پایه های نارساناقلاب
قطعه سیم نازکپنس
باتری قلمیپایه
میخ یا پیچ در اندازه متوسطوزنه کوچک شکاف دار
سیم های سوسماریتیغ
چراغ قوه یا لیزر مدادیدرپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه
سیم مخصوص نازک لاکیبطری شیشه ای
آهنربای کوچک قویچهار چرخه
چسب لنتنوار چسب کاغذی
سوکتخط کش
گیرهنقاله
پایهقیف
تیغه شیشه ایحلقه
عدسی همگرارنگِ آبی متیل
منشورپتاسیم یدید
سرنگسرب نیترات
پنسقطره چکان
 سدیم کلریدقاشقک
 نمک پتاسیم نیتراتسدیم کلرید
 هیدروکلریک اسیداتانول
 چراغ الکلیکات کبود
 سرکهآب مقطر