محصولات - ابزار دقیق و اندازه گیری - سنسورها
ترانسمیتر سرعت
مدل  TR-RPM1A4
ترانسمیتر PH
مدل TR-PHT1A4
سنسور فشار
سنسور فشار با سیال آب
سنسور تبریز پژوه