محصولات - ابزار دقیق و اندازه گیری
واتمتر
واتمتر لوترون DW-6163
میگر
میگر VICTOR
1 کیلو ولت و 2000 مگا اهم
میگر
میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205
سنسور فشار
سنسور فشار با سیال آب
دورسنج
دورسنج
میگر
میگر دیجیتال 1000V مدل MS5203
کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر  DC/AC Good will
کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر HIOKI جربان متناوب مدل 10-3280
سنسور تبریز پژوه

<١٢