محصولات - محصولات آموزشی و آزمایشگاهی
میز کار 1032
میز کار 1032 ، میز تعمیرات،میز مونتاژ،میز کارگاهی،میز آزمایشگاهی
میز تعمیرات با هود
قیمت هود 200000تومان 
میز تعمیرات الکترونیک با قابلیت جا به جایی طبقات و صفحه ابزار
میز تعمیرات الکترونیک با قابلیت جا به جایی طبقات و صفحه ابزار 
میز تعمیرات الکترونیک 0113
میز تعمیرات الکترونیک با قابلیت جابه جایی طبقات و صفحه ی ابزار 
سرکابل

 قیمت مجموعه کامل 38000000-18000000 ریال
کارگاه ترانس و سیم پیچی

قیمت از 2500000-1200000تومان