محصولات - محصولات آموزشی و آزمایشگاهی - رشته فیزیک - علوم پایه
گشتاور نیرو

اثری که باعث چرخیدن یک جسم می شود.


آونگ بالستیک

آونگ بالستیک در تشریع مسایل مربوط به‎ ‎نظریه برخورد‎ ‎مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میز نیرو

بررسی تعادل جسمی که تحت تاثير چند نيروی متقاطع قرار گرفته است(در حالت هاي مختلف) و تعيين برآيند نيروها
وسايل آزمايش : ميز نيرو ،نخ ، وزنه با جرم هاي مختلف 
حرکت پرتابی

حرکت پرتابی حرکتی با شتاب ثابت است که در مسیر خمیده انجام می شود

تحقیق قانون ارشمیدس

تعیین جرم حجمی اجسام با استفاده از قانون ارشمیدس 


بررسی حرکت ژیروسکوپ

بررسی قوانین حرکت ژیروسکوپی


بررسی قوانین حرکت (ریل هوا)

اندازه گیری سرعت در حرکت یک بعدی ,پیدا کردن شتاب ,پایستگی تکانه خطی

آونگ کاتر (فیزیکی)

تجهیزات جانبی : زمان سنج ,شمارنده دیجیتال و سنسور نوری


دستگاه مطالعه سقوط آزاد

مطالعه سقوط آزاد و اندازه گیری g


آونگ ساده
هدف این آزمایش، محاسبه‌ی بررسی حرکت نوسانی و اندازه گیری تجربی مقدار گرانش زمین g است.
تجهیزات جانبی: سنسور نوری ، زمان  سنج شمارنده دیجیتال.
 
آزمایش سطح شیب دار

آزمایش سطح شیب دار (جهت بررسی و اندازه گیری ضریب اصطکاک برای سطوح مختلف )

مجموعه اندازه گیری ثابت فنر - قانون هوک

اجزا این مجموعه شامل : گیره ، پایه ، میله ها ، مجموعه فنر ، صفحه مدرج ،زمان سنج دیجیتال و مجموعه وزنه ها می باشد.