بررسی قوانین حرکت (ریل هوا)
بررسی قوانین حرکت (ریل هوا)

بررسی قوانین حرکت (ریل هوا)


مجموعه ریل هوا
این مجموعه براي انجام آزمايشهايي مثل اندازه گيري سرعت متوسط، سرعت لحظه اي و شتاب حركت يكنواخت، حركت يكنواخت خطي، بررسي قانون دوم نيوتن، برخورد ارتجاعي، مشاهده تبديل انرژي پتانسيل و جنبشي، بررسي حركت نوساني و نوسانهاي هماهنگ استفاده ميشود.
قانون اول نیوتن ( قانون لختی): 
هر جسم که در حال سکون یا حرکت یکنواخت در راستای خط مستقیم باشد، به همان حالت می‌ماند مگر آنکه در اثر نیروهای بیرونی ناچار به تغییر آن حالت شود.
جسم در حال سکون تمایل به ساکن ماندن دارد؛ جسم متحرک می‌خواهد با سرعت ثابت در خط راست حرکت کند. این ویژگی اجسام به مقاومت در برابر تغییر حرکت را لختی می‌نامند. جرم معیاری از لختی است. حرکت اجسام فقط در حضور نیروی خالص تغییر می‌کند.
 
قانون دوم نیوتن یا قانون شتاب:
قانون دوم نیوتن در واقع رابطه شتاب با نیرویی که بر آن وارد می‌شود را بیان می‌کند. شتاب جسمی به جرمm  که نیروی F بر آن وارد می‌شود هم جهت و متناسب با نیروی وارد بر آن است و با جرم جسم نسبت عکس دارد. این بیان را می‌توان بصورت زیر نوشت:    a = F/m
وقتی نیرویی خالص بر جسمی وارد شود، جسم شتاب می‌گیرد. شتاب با نیروی خالص نسبت مستقیم و با جرم نسبت عکس دارد و شتاب همواره در جهت نیروی خالص است. وقتی اجسام در خلا فرومی‌افتند، نیروی خالص صرفاً وزن و شتاب g ، است (نماد g نشان می‌دهد که شتاب فقط ناشی از گرانش است). وقتی اجسام در هوا فرومی‌افتند، نیروی خالص وزن منهای مقاومت هوا، و در نتیجه شتاب کم‌تر از g است. اگر نیروی مقاومت هوا و وزن جسم افتانی برابر شود، جسم دیگر شتاب نمی‌گیرد، و با سرعت ثابتی که سرعت حدی نامیده می‌شود فرومی‌افتد.

 
قانون سوم نیوتون، یا قانون کُنش - واکنش:
هرگاه جسمی بر جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز نیرویی با علامت مخالف بر آن وارد می‌کند. نیروها به صورت زوج به‌وجود می‌آیند، یکی کُنش است و دیگری واکنش، که با هم بر هم‌کنش بین یک جسم و جسم دیگر را تشکیل می‌دهند. کُنش و واکنش همواره هم‌زمان به‌وجود می‌آیند و بر اجسام مختلف اثر می‌کنند. هیچ یک از دو نیرو بدون دیگری وجود ندارد.